Algemene voorwaarden

Definitie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “het vertaalbureau” verstaan: VTMT, gevestigd te Amsterdam, Jan Luijkenstraat 106-1.

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het vertaalbureau en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij het vertaalbureau met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

 

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1   Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van het vertaalbureau zijn vrijblijvend.

2.2   Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien het vertaalbureau vóór de opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van het vertaalbureau of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke of mondelinge bevestiging door het vertaalbureau van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

2.3   Het vertaalbureau mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan het vertaalbureau heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan het vertaalbureau zijn verstrekt.

2.4   Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van het vertaalbureau binden het vertaalbureau pas nadat het vertaalbureau deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

2.5   Indien het vertaalbureau er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is het vertaalbureau gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

 

Artikel 3 – Wijziging en annulering van opdrachten

3.1   Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is het vertaalbureau gerechtigd de leverings­termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.

3.2   Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is deze verplicht de declaratie van het vertaalbureau voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht volledig te voldoen en bovendien, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Het vertaalbureau stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdracht­gever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

3.3   Indien het vertaalbureau voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan het vertaalbureau de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

 

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1   Het vertaalbureau is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door het vertaalbureau te vertalen of bewerken tekst(en).

4.2   Het vertaalbureau zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen, voorzover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien het vertaalbureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3   Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft het vertaalbureau het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van het vertaalbureau voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

4.4   De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van het vertaalbureau te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Leveringstermijn en tijdstip van levering

5.1   De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra het vertaalbureau constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is het vertaalbureau gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

5.2   Bij toerekenbare overschrijding door het vertaalbureau van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen termijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Het vertaalbureau is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

5.3   De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij verzending langs elektronische weg (e-mail of vergelijkbaar) het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.

5.4   In verband met de uitvoering van de overeenkomst door het vertaalbureau is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door het vertaalbureau mogelijk te maken.

5.5   De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met het vertaalbureau verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de afgeleverde prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 3.2 en 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

 

Artikel 6 – Honorarium en betaling

6.1   Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij het vertaalbureau geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Het vertaalbureau kan naast zijn honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.

6.2   De prijs die het vertaalbureau voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

6.3   Het vertaalbureau is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computer­programmatuur of databestanden worden aangeleverd, die het vertaalbureau tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan het vertaalbureau bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

6.4   Alle bedragen worden vermeld exclusief btw.

6.5   Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door het vertaalbureau schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de depositorente van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 8 procent verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

6.6   Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste € 2.500 van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van € 100 per declaratie.

 

Artikel 7 – Reclames en geschillen

7.1   De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan het vertaalbureau kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2   Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en het vertaalbureau om commentaar vraagt en indien het vertaalbureau vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is het vertaalbureau gerechtigd de in verband daarmee gewerkte uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3   Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien het vertaalbureau zulks om hem moverende redenen wenselijk oordeelt. Wijziging door het vertaalbureau van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat het vertaalbureau erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

7.4   Indien de klacht gegrond is, is het vertaalbureau gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien het vertaalbureau redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.

7.5   Het recht van de opdrachtgever op reclames in te dienen, vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of heeft laten bewerken.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1   Het vertaalbureau is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan het vertaalbureau toerekenbare tekortkoming. Het vertaalbureau is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief btw.

8.2   Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft het vertaalbureau van iedere aansprake­lijkheid.

8.3   De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door het vertaalbureau geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8.4   Het vertaalbureau is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Het vertaalbureau is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommu­nicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door het vertaalbureau geleverde bestanden of informatiedragers.

8.5   De aansprakelijkheid van het vertaalbureau is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 25.000 per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.

8.6   De opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van het vertaalbureau bestaat.

8.7   De opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms‑, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 9 – Ontbinding en overmacht

9.1   Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, of ingeval van liquidatie het bedrijf van de opdrachtgever, is het vertaalbureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Het vertaalbureau kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

9.2   Indien het vertaalbureau door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen, niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft het vertaalbureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval – doch niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, of andere omstandigheden waarop het vertaalbureau geen invloed kan uitoefenen.

9.3   Indien het vertaalbureau ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

 

Artikel 10 – Auteursrecht

10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door het vertaalbureau vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens het vertaalbureau met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

10.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten op door de vertaalbureau vervaardigde en gespecificeerde vertaalgeheugens, woordenlijsten, uitzonderingenlijsten, terminologielijsten en woordenboeken in bezit van het vertaalbureau.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en het vertaalbureau is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 12 – Deponering en inschrijving

12.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 23 september 2013 onder depotnummer 58293620.

 

Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.

 

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.